Μοριακη Διαγνωστικη

Έλεγχος πατρότητας

Κάθε άτομο διαθέτει ένα συγκεκριμένο γενετικό αποτύπωμα το οποίο, με εξαίρεση τους μονοζυγωτικούς διδύμους, είναι μοναδικό. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί την αρχή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για να καθορίσει αν δύο άτομα συνδέονται με συγγένεια. Κάθε άτομο κληρονομεί το 50% του γενετικού του υλικού από την μητέρα και 50% από τον πατέρα. Το τεστ πατρότητας συγκρίνει τα γενετικά πρότυπα του παιδιού και του φερομένου ως πατέρα του. Ο φερόμενος πατέρας πρέπει να φέρει το μισό γενετικό πρότυπο του παιδιού προκειμένου να θεωρηθεί ο βιολογικός του πατέρας.

Το τεστ πατρότητας εφαρμόζεται στο DNA των εξεταζομένων ατόμων το οποίο απομονώνεται από βιολογικά δείγματα όπως αίμα ή σίελο.

Ο καθορισμός του γενετικού προτύπου βασίζεται στη μοριακή ανάλυση 15 τετρανουκλεοτιδικών επαναληπτικών αλληλουχιών (STR; short tandem repeat) του προς ανάλυση γενετικού υλικού και του γονιδίου Amelogenin για τον προσδιορισμό του φύλου, με τη χρήση της μεθοδολογίας AmpFlSTR identifier PCR amplification (Applied Biosystems). 3730 Sequencer Οι δείκτες STR είναι πολυμορφικοί καθώς έχουν διαφορετικά αλληλόμορφα στον πληθυσμό λόγω του διαφορετικού αριθμού των επαναληπτικών αλληλουχιών τους. Η παρακολούθηση της κάθετης μεταβίβασής τους από τον φερόμενο ως πατέρα προς το παιδί καθίσταται δυνατή με ενίσχυση της αλληλουχίας τους με εφαρμογή αλυσιδωτής αντίδρασης (PCR, polymerase chain reaction).

Η ενίσχυση με PCR γίνεται ταυτόχρονα και για τους 16 γενετικούς δείκτες ενώ παράλληλα γίνεται η διαφορική τους σήμανση με φθορίζουσες χρωστικές. Η διάκριση μεταξύ των διαφορετικού μεγέθους αλληλομoρφών τους και η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται με απόλυτα αυτοματοποιημένο τρόπο στον αυτόματο DNA αναλυτή ABI 3730. Τα αποτελέσματα του τεστ πατρότητας είναι απολύτως αξιόπιστα παρέχοντας 99.9999% βεβαιότητα και συνοδεύονται από πλήρη αναλυτική έκθεση.

Η διαδικασία και η επικοινωνία διακρίνεται από απόλυτη εχεμύθεια.
Οι απαντήσεις του παραπάνω ελέγχου δεν αποτελούν τεκμήριο σε δικαστικές υποθέσεις.

Διαδικασία

  • Ο γενετικός έλεγχος απαιτεί δείγμα σιέλου, το οποίο συλλέγεται σε ειδικά πτυελοδοχεία τα οποία παρέχονται στους ιατρούς από την BioGenomica, ή δύο φιαλίδια γενικής αίματος χωρίς ηπαρίνη (2 x 3ml) από όπου απομονώνεται το γενετικό υλικό (DNA).
  • Το δείγμα είτε αποστέλλεται αυθημερόν στα εργαστήρια της BioGenomica ή φυλάσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη (-20 °C) μέχρι την αποστολή του.
  • Οι απαντήσεις δίνονται σε λιγότερο από δύο (2) εβδομάδες.