Κυτταρογενετικη

Αιματολογικά νεοπλάσματα

Η κυτταρογενετική μελέτη των αιματολογικών νεοπλασμάτων έχει μέχρι σήμερα εντοπίσει σημαντικό αριθμό χρωμοσωμικών ανωμαλιών που συνδέονται με συγκεκριμένους τύπους κακοήθειας. Για το λόγο αυτό ο καρυότυπος μυελού των οστών ή περιφερικού αίματος παρέχει πληροφορία βασικής σημασίας για τη διάγνωση, την πρόγνωση, την παρακολούθηση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των αιματολογικών νεοπλασμάτων.

Απαιτούμενο Βιολογικό Υλικό

  • Καρυότυπος Μυελού των Οστών : απαιτούνται 3-4ml μυελού σε ηπαρινισμένο φιαλίδιο στο οποίο πρέπει να αναγράφονται το όνομα και το επώνυμο του ασθενούς. Μετά τη λήψη ανακινήστε το δείγμα ελαφρά. Το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και αποστέλλεται στο εργαστήριο το συντομότερο δυνατό.
  • Καρυότυπος Περιφερικού Αίματος : απαιτούνται 5 ml περιφερικού αίματος σε ηπαρινισμένο φιαλίδιο στο οποίο πρέπει να αναγράφονται το όνομα και το επώνυμο του ασθενούς. Μετά τη λήψη ανακινήστε το δείγμα ελαφρά. Το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και αποστέλλεται στο εργαστήριο το συντομότερο δυνατό.
  • Καρυότυπος Συμπαγών Όγκων : Μετά από βιοψία λαμβάνεται ιστοτεμάχιο διαστάσεων 1cm x 1cm x 1cm και τοποθετείται σε αποστειρωμένο φιαλίδιο με φυσιολογικό ορό στο οποίο πρέπει να αναγράφονται το όνομα και το επώνυμο του ασθενούς. Το δείγμα αποστέλλεται στο εργαστήριο το συντομότερο δυνατό.