Κυτταρογενετικη

Καρυότυπος για τη διερεύνηση υπογονιμότητας και περιπτώσεων με ιστορικό καθ΄έξιν αποβολών

karyo Οι xρωμοσωμικές ανωμαλίες αποτελούν εν δυνάμει παράγοντες υπογονιμότητας. Ζευγάρια με πρόβλημα γονιμότητας παρουσιάζουν παθολογικό καρυότυπο (ένας από τους δύο) με πιθανότητα 4%. Η εξέταση καρυοτύπου περιφερικού αίματος εμπεριέχει σημαντική πληροφορία για τη μελέτη τέτοιων περιστατικών και επιβάλλεται από τα κλινικά πρωτόκολλα αναφοράς.

Αντίστοιχα, χρωμοσωμικές ανωμαλίες έχουν συσχετισθεί κλινικά με καθ’ έξιν αποβολές (διαδοχική απώλεια 3 - 4 κυήσεων) όπου η πιθανότητα ένας από τους δυο γονείς να είναι φορέας χρωμοσωμικής ανακατάταξης είναι 4%.

Σε περιπτώσεις με ιστορικό καθ’ έξιν αποβολών συνίσταται καρυότυπος περιφερικού αίματος και για τους δύο γονείς καθώς και καρυότυπος των προϊόντων αποβολής.

Αναλυόμενο υλικό για καρυότυπο

  • 5ml περιφερικού αίματος σε ηπαρινισμένο φιαλίδιο.
  • Το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό.