Μοριακη Κυτταρογενετικη

Έλεγχος του γονιδίου HER-2/neu στον καρκίνο του μαστού με την τεχνική FISH

HER-2 Το γονίδιο HER-2/neu (c-erbB-2) βρίσκεται στο μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 17 και κωδικοποιεί ένα υποδοχέα κινάσης τυροσίνης. Σε ποσοστό 20% - 30% των καρκινωμάτων του μαστού παρατηρείται υπερέκφραση του γονιδίου HER-2/neu, η οποία αποτελεί βιοδείκτη ως προς την καταλληλότητα των ασθενών για στοχευμένη θεραπεία με το φαρμακευτικό σκεύασμα Trastuzumab (Herceptin®). HER-2 Το Trastuzumab είναι μονοκλωνικό αντίσωμα που δεσμεύει εκλεκτικά την πρωτεΐνη HER-2 και είτε μεμονωμένο, ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπευτικά σχήματα, επιτυγχάνει πολύ καλά ποσοστά ανταπόκρισης.

Η ανάλυση του περιεχομένου των καρκινικών κυττάρων σε αντίγραφα του HER-2/neu είναι κρίσιμης σημασίας για την επιλογή θεραπευτικής αγωγής και για το λόγο αυτό πρέπει να έχει μέγιστο βαθμό αξιοπιστίας. Η τεχνολογία του φθορίζοντος υβριδισμού in situ (Fluorescent in-situ Hybridisation, FISH) είναι μοναδική για την ακριβή ανάλυση του HER-2/neu.

Η διαδικασία ανάλυσης του HER-2/neu με FISH περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • Επεξεργασία τομών παραφίνης του υπό διερεύνηση όγκου: Επεξεργασία με ειδικό ανιχνευτή DNA επιλεγμένου στόχου για το γονίδιο HER-2/neu σημασμένου με κατάλληλο φθοριόχρωμα (κόκκινο στο παράπλευρο σχήμα) ώστε να μπορεί να εντοπισθεί σε μικροσκόπιο φθορισμού. Ταυτόχρονη επεξεργασία με ειδικό ανιχνευτή DNA για το κεντρομερίδιο του χρωμοσώματος 17, σημασμένου με διαφορετικό φθοριόχρωμα (πράσινο στο παράπλευρο σχήμα).
  • Μικροσκοπική ανάλυση του παρασκευάσματος: Παρατήρηση και καταγραφή του αριθμού των γονιδίων HER-2/neu καθώς και του χρωμοσώματος 17 ανά πυρήνα. Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος της ανάλυσης υπολογίζεται ο λόγος του αριθμού αντιγράφων HER-2/neu ως προς τον αριθμό αντιγράφων του χρωμοσώματος 17, για το σύνολο των αναλυθέντων πυρήνων.
  • Η ανάλυση ολοκληρώνεται σε δύο (2) περίπου εβδομάδες

Στη BioGenomica η ανάλυση HER-2/neu γίνεται με εφαρμογή ειδικών ανιχνευτών DNA απόλυτης ακρίβειας και αξιοπιστίας. Χρησιμοποιείται μικροσκόπιο φθορισμού Axioplan 2 Imaging (Zeiss) και σύστημα ανάλυσης εικόνας ISIS version 5 (Metasystems). Η ελάχιστη ποσότητα δείγματος ιστοτεμαχίου μονιμοποιημένου σε μπλοκ παραφίνης που απαιτείται είναι 4 άβαφες τομές πάχους 4–6 μm. Για την ανάλυση απαιτείται παραπεμπτικό ιατρού, καθώς και η ιστολογική έκθεση.