Μοριακη Κυτταρογενετικη

Πολυχρωματικη Ζωνοποιηση Υψηλης Ακριβειας (mBAND)

mBAND Η ανάλυση mBANDING απεικονίζει κάθε χρωμόσωμα με ζώνες διαφορετικού χρώματος (550 ζώνες για το σύνολο των χρωμοσωμάτων). Με τον τρόπο αυτό η τεχνική παρέχει μεγάλες δυνατότητες διερεύνησης των χρωμοσωμικών αλλαγών.

Η τεχνική αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με την ανάλυση καρυοτύπου προσδίνοντας μεγάλες δυνατότητες διερεύνησης των γενετικών ανωμαλιών.

Εφαρμόζεται κυρίως για τον εντοπισμό ενδοχρωμοσωμικών ανακατατάξεων όπως ενθέσεις (insertions), αναστροφές (inversions), διπλασιασμοί (duplications) και ελλείψεις (deletions). Βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι προσδιορίζει με ακρίβεια τις χρωμοσωμικές περιοχές και τα σημεία θραύσης που ενέχονται στις γενετικές ανακατατάξεις που εντοπίζει.