Μοριακη Κυτταρογενετικη

Πολυχρωματικός Φθορίζων in situ Υβριδισμός (mFISH)

mFISH Με την τεχνική mFISH κάθε ζευγάρι ομολόγων χρωμοσωμάτων απεικονίζεται με διαφορετικό χρώμα ώστε είναι δυνατό να εντοπισθεί με ευχέρεια και σαφήνεια οποιαδήποτε μετάθεση γενετικού υλικού από ένα χρωμόσωμα σε κάποιο άλλο.

Η εφαρμογή mFISH είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις εντοπισμού χρωμοσωμικών δεικτών (marker chromosomes) που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν πλήρως με την κλασική Κυτταρογενετική. Επιτυγχάνεται ακριβής περιγραφή πολύπλοκων και κακής ποιότητας καρυοτύπων, φαινόμενο συνηθισμένο στους συμπαγείς όγκους, αλλά μερικές φορές και σε αιματολογικά νεοπλάσματα όπως για παράδειγμα το πολλαπλό μυέλωμα.