Μοριακη Κυτταρογενετικη

Συγκριτικός Γονιδιωματικός Υβριδισμός (CGH)

cgh Η τεχνική CGH βασίζεται στον χρωματισμό φυσιολογικού και μη φυσιολογικού DNA με διαφορετικό φθοριόχρωμα. Η υβριδοποίηση των δύο οδηγεί σε διακυμάνσεις του τελικού χρωματισμού ανάλογα με τις διαφορές (περίσσεια ή έλλειψη) που υπάρχουν στο γενετικό υλικό.

Με CGH επιτυγχάνεται ο ταυτόχρονος εντοπισμός όλων των ανωμαλιών που αντιστοιχούν σε περίσσεια ή έλλειψη του γονιδιώματος, δηλαδή περισσότερα αντίγραφα ενός ή περισσοτέρων γονιδίων, ελλείψεις γονιδιωματικών τμημάτων καθώς και επιπλέον ή λιγότερα αντίγραφα ολόκληρων χρωμοσωμάτων.

Η μεθοδολογία είναι ιδανική για τη μελέτη του γενετικού προφίλ καρκινωμάτων.

Bασικό πλεονέκτημα της ανάλυσης ενός κυτταρικού πληθυσμού με την τεχνική CGH είναι ότι τα αποτελέσματά της δίνουν πληροφορία για το σύνολο του γονιδιώματος και δεν περιορίζονται σε επιλεγμένες γενετικές θέσεις. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται ολοκληρωμένη εικόνα της γενετικής σύστασης του εξεταζόμενου δείγματος.

Η τεχνική CGH εφαρμόζεται κυρίως για ερευνητικούς λόγους στην μελέτη του καρκίνου και ήδη έχει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων τα οποία συγκεντρώνονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων όπως η SKY/M-FISH and CGH Database (NCBI, NCI), Progenetix και άλλες.

Τα αποτελέσματα αξιολογούνται στο σύνολό τους με σκοπό:

  • Την πρόγνωση της κλινικής πορείας ενός όγκου
  • Την εκτίμηση της ανταπόκρισης ενός όγκου σε θεραπευτικά σχήματα
  • Την πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός όγκου από τα πρώιμα στάδια της εμφάνισής του
  • Την ταυτοποίηση γενετικών δεικτών με χρησιμότητα ακόμη και σε προεγχειρητικό στάδιο
  • Τον εντοπισμό γενετικών θέσεων που θα αποτελέσουν θεραπευτικούς στόχους

Στην BioGenomica η τεχνική CGΗ εφαρμόζεται σε ερευνητικά πρωτόκολλα που αφορούν συγκεκριμένα κλινικά ερωτήματα για διαφορετικούς τύπους καρκίνου.